2587
Statistics
VIE First Class League
2022 VIE First Class League(Correct score statistics) 15 Match
Rank Result Times %
1 1:1 4 26.67%
2 0:1 2 13.33%
3 1:0 2 13.33%
4 0:0 1 6.67%
5 3:1 1 6.67%
6 2:3 1 6.67%
7 2:1 1 6.67%
8 2:0 1 6.67%
9 Other 1 6.67%
10 1:2 1 6.67%
11 1:3 0 0%
12 2:2 0 0%
13 0:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2021 VIE First Class League(Correct score statistics) 41 Match
Rank Result Times %
1 1:1 9 21.95%
2 0:0 7 17.07%
3 1:0 6 14.63%
4 0:1 6 14.63%
5 2:0 3 7.32%
6 1:2 2 4.88%
7 0:2 2 4.88%
8 0:3 1 2.44%
9 1:3 1 2.44%
10 2:2 1 2.44%
11 3:0 1 2.44%
12 3:1 1 2.44%
13 Other 1 2.44%
14 2:1 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2020 VIE First Class League(Correct score statistics) 96 Match
Rank Result Times %
1 0:1 14 14.58%
2 1:0 14 14.58%
3 2:1 12 12.5%
4 0:0 11 11.46%
5 1:1 10 10.42%
6 Other 8 8.33%
7 2:2 5 5.21%
8 1:2 4 4.17%
9 2:0 4 4.17%
10 1:3 3 3.13%
11 3:1 3 3.13%
12 3:2 3 3.13%
13 0:3 2 2.08%
14 3:0 2 2.08%
15 2:3 1 1.04%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
Recent correct score statistics 152 Match
Rank Result Times %
1 1:1 23 15.13%
2 0:1 22 14.47%
3 1:0 22 14.47%
4 0:0 19 12.5%
5 2:1 13 8.55%
6 Other 10 6.58%
7 2:0 8 5.26%
8 1:2 7 4.61%
9 2:2 6 3.95%
10 3:1 5 3.29%
11 1:3 4 2.63%
12 0:3 3 1.97%
13 3:0 3 1.97%
14 3:2 3 1.97%
15 0:2 2 1.32%
16 2:3 2 1.32%
17 3:3 0 0%