2154
Statistics
OMA Professional League
2021-2022 OMA Professional League(Correct score statistics) 180 Match
Rank Result Times %
1 0:0 28 15.56%
2 0:1 24 13.33%
3 1:1 22 12.22%
4 2:1 18 10%
5 Other 16 8.89%
6 1:0 14 7.78%
7 1:2 12 6.67%
8 2:0 11 6.11%
9 0:2 7 3.89%
10 2:2 7 3.89%
11 0:3 5 2.78%
12 3:0 5 2.78%
13 3:1 5 2.78%
14 2:3 3 1.67%
15 1:3 2 1.11%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2020-2021 OMA Professional League(Correct score statistics) 70 Match
Rank Result Times %
1 1:0 13 18.57%
2 1:1 9 12.86%
3 0:0 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:2 6 8.57%
6 2:1 6 8.57%
7 Other 6 8.57%
8 0:1 4 5.71%
9 0:2 3 4.29%
10 1:3 3 4.29%
11 2:2 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 3:0 1 1.43%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2019-2020 OMA Professional League(Correct score statistics) 181 Match
Rank Result Times %
1 1:1 23 12.71%
2 0:1 21 11.6%
3 1:0 20 11.05%
4 2:1 19 10.5%
5 0:0 16 8.84%
6 2:0 14 7.73%
7 Other 13 7.18%
8 2:2 12 6.63%
9 1:2 11 6.08%
10 1:3 5 2.76%
11 0:2 5 2.76%
12 3:1 5 2.76%
13 3:2 5 2.76%
14 0:3 4 2.21%
15 3:0 4 2.21%
16 2:3 3 1.66%
17 3:3 1 0.55%
Recent correct score statistics 431 Match
Rank Result Times %
1 1:1 54 12.53%
2 0:0 52 12.06%
3 0:1 49 11.37%
4 1:0 47 10.9%
5 2:1 43 9.98%
6 Other 35 8.12%
7 2:0 33 7.66%
8 1:2 29 6.73%
9 2:2 21 4.87%
10 0:2 15 3.48%
11 1:3 10 2.32%
12 0:3 10 2.32%
13 3:0 10 2.32%
14 3:1 10 2.32%
15 2:3 6 1.39%
16 3:2 6 1.39%
17 3:3 1 0.23%